* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WARUNKI LICENCJI

Warunki Licencji

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 23,

00-854 Warszawa (zwana dalej: Licencjodawcą) informuje, że wszystkie teksty, obrazy, grafiki, logotypy, animacje, layouty jak również inne informacje i rozwiązania prezentowane na stronie internetowej (zwane dalej: Przedmiotem Licencji),dostępnej pod adresem www.sniezka.pl, www.magnatfarby.pl, www.vidaron.pl i www.foveotech.pl podlegają ochronie prawnej m. in. Na podstawie ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Prawo własności przemysłowej.

 

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. jest uprawniona do korzystania z nich zarówno na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami na zasadach wspólnie uzgodnionych.

 

Przedmiot Licencji

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie Licencji na korzystanie z Przedmiotu Licencji, w tym Znaków Towarowych, na warunkach wynikających z niniejszej Licencji.

2. Licencjobiorca zobowiązuje się przyjąć na siebie zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji, w szczególności używać przedmiotu Licencji wyłącznie na swojej stronie internetowej, kanałach mediów społecznościowych czy materiałach reklamowych Licencjobiorcy.

 

Zapewnienia Stron

1. Licencjobiorca oświadcza, że:

a) zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym do zapewnienia należytej ochrony oraz integralności Przedmiotu Licencji;

b) utrzyma wysoką jakość layout strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych oraz materiałów reklamowych na których umieszczony będzie Przedmiot Licencji, w szczególności Znaków Towarowych;

c) będzie stosował się do instrukcji Licencjodawcy co do właściwego wykorzystywania Przedmiotu Licencji;

e) będzie respektował korzystanie ze Znaków Towarowych przez Licencjodawcę i inne podmioty, którym Licencjodawca ewentualnie udzieli licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych.

2. Licencjodawca oświadcza, że:

b) posiada prawo do udzielenia stosownej licencji na Przedmioty Licencji;

c) zapewni skuteczną ochronę Przedmiotu Licencji w szczególności Znaków Towarowych przez cały czas trwania Licencji oraz powstrzyma się od wszelkich zachowań, które mogłyby powodować wygaśnięcie Prawa Ochronnego;

d) jest uprawniony do dochodzenia roszczeń względem osób trzecich w związku Przedmiotem

Licencji, w szczególności w związku z naruszeniami i ochroną dotyczącą Znaków Towarowych.

 

Zakres Uprawnień Licencjobiorcy

1. Licencja obejmuje uprawnienie do wykorzystywania Znaków Towarowych w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej przez Licencjobiorcę poprzez umieszczenie na stronie internetowej, kanałach mediów społecznościowych oraz materiałach reklamowych Przedmiotu Licencji.

2. Licencjodawca zastrzega, że niniejsza zgoda nie uprawnia w jakikolwiek sposób (choćby

dorozumiany) Licencjobiorcy do dokonywania opracowań, przeróbek i modyfikacji Przedmiotu Licencji (Utworów) lub ich części, tłumaczeń, przedstawiania w innych formach, jak również do wykorzystywania tych opracowań lub przekształceń i do rozporządzania nimi na żadnych polach eksploatacji, jak również nie upoważnia Licencjobiorcy do korzystania z Przedmiotu Licencji (Utworów) na innych niż w/w polach eksploatacji. Niniejsza zgoda nie skutkuje przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Licencji (Utworów).

3. Licencjobiorca nie jest upoważniony do przenoszenia uzyskanych uprawnień na rzecz innych

podmiotów. Może korzystać z udzielonej licencji wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czas Trwania Licencji

1. Niniejsza Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, chyba że na czas nie dłuższy niż czas

obowiązywania umowy współpracy łączącej Licencjodawcę z Licencjobiorcą i może zostać cofnięta przez Spółkę w każdym czasie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Dodatkowo Licencjodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 tygodniowego okresu

wypowiedzenia w przypadku wystąpienia, któregokolwiek z niżej wymienionych przypadków:

a) korzystania przez Licencjobiorcę z Przedmiotu Licencji w sposób mogący przynieść ujmę wartości i wizerunkowi Przedmiotu Licencji i braku zaniechania takiego korzystania niezwłocznie po wezwaniu przez Licencjodawcę;

b) korzystania przez Licencjobiorcę z Przedmiotu Licencji w sposób mogący osłabić siłę odróżniającą Przedmiotu Licencji w szczególności Znaków Towarowych Licencjodawcy i braku zaniechania takiego korzystania niezwłocznie po wezwaniu przez Licencjodawcę;

3. Ponadto, w przypadku nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Licencji,

w tym przypadku jakiegokolwiek korzystanie z uzyskanych uprawnień w celu innym, niż wymieniony powyżej oraz w przypadku podjęcia prób naruszenia praw Licencjodawcy, Licencjodawca uprawniony będzie do cofnięcia niniejszej zgody ze skutkiem natychmiastowym, jak również podjęcia odpowiednich działań prawnych w celu ochrony swoich interesów.

 

Prawa i Obowiązki Po Rozwiązaniu Umowy

1. Po rozwiązaniu niniejszej Licencji, Licencjodawca zachowuje prawo kontroli w zakresie

weryfikacji czy Licencjobiorca zaprzestał korzystania z Przedmiotu Licencji.

2. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub ustanie obowiązywania umowy współpracy łączącej Licencjodawcą z Licencjobiorcą jest równoznaczne z cofnięciem przedmiotowej Licencji; wówczas niniejsza Licencja wygasa z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub ustania umowy współpracy łączącej Licencjodawcą z Licencjobiorcą.

 

 


Załącznik nr 1

Znaki towarowe objęte Przedmiotem Licencji

Znak TowarowyNumerForma znaku towarowego
ŚNIEŻKAR. 88582słowny
ŚNIEŻKAR.258233słowno-graficzny
VIDARONR.234493słowny
VIDARONR.238816słowno-graficzny
MAGNATR. 151815słowny
MAGNATR. 270989słowno-graficzny
FOVEO-TECHR. 234492słowny
FOVEO-TECHR. 296854słowno-graficzny

Załączniki

Warunki_SNI_ZnTow_20180404 PDF 417KB